سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا شاه محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی و دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر
سعید جلیلی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قابلیت اعتماد یکی از نیازهای کیفی اصلی سیستم های نرم افزاری، خصوصا سیستم های حیاتی می باشد و توجهبه آن در مراحل اولیه ساخت نرم افزار به کاهش هزینه و تلاش لازم برای رفع نقائص نرم افزار در مراحل بعدی توسعه نرم افزار کمک می کند. یکی از تصمیم های مهم مرحله طراحی،انتخاب سبک معماری مناسب است. با توجه به نقش حیاتی قابلیت اعتماد در سیستم های نرم افزاری حساس به ایمنی، یکی از معیارهای اصلی در انتخاب سبک معماری نرم افزار برا یاینگونه از سیستم ها، قابلیت اعتماد بالا می باشد. در این مقاله بر اساس روش دیاگرام بلوکی قابلیت اعتماد، ابتدا رابطه قابلیت اعتماد هر یک از سبک های معماری نرم افزار استخراج می گردد. آنگاه به منظور بررسی تاثیر اندازه نرم افزار (تعداد مولفه ها) بر قابلیت اعتماد سبک های معماری با تغییر تعداد مولفه ها و بر اساس رابطه های استخارج شده، قابلیت اعتماد سبک های معماری نرم افزار محاسبه می گردد. دستاورد اصلی این مقاله ارائه یک روش مبتنی بر سنجش برای رتبه بندی سبک های معماری نرم افزار از دید صفت کیفی قابلیت اعتماد در مرحله انتخاب سبک معماری می باشد.