سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – دکتری هیدروژیولوژی از دانشگاه چانگ چوین چین،عضو هیئت علمی دانشگاه ش
سمیه عطایی زاده – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدیحیی میرزایی – کارشناسی ارشدهیدروژیولوژی از دانشگاه شهیدچمران اهواز،عضو هیئت علم

چکیده:

حفظ کیفیت رودخانه الله بعلت اینکه در حوضه ای بوسعت ۲۳۰۰ کیلومتر مربع جریان دارد( رودخانه مزبور در شهرستان رامهرمز و قسمتی از شهرستان ایذه (بخش جانکی) جریان دارد.)به لحاظ کشاورزی و زیست محیطی و استفاده بهینه از آن، از اهمیت فراوانی برخودار است. برای رسیدن به این هدف، شناخت ویژگیهای کمی و کیفی آن لازم وضروری میباشد. در این تحقیق دادههای ۴ دوره آماری دردو ایستگاه جوکنک و ماشین مورد بررسی واقع شد. نتایج نشاندهنده روند افزایشی مواد محلول از رود زردبه سمت رودخانه الله می باشد که ناشی از از انحلال نمکها، سازندهای زمین شناسی، ورود آبهای برگشتی کشاورزی، زه ابها و تبادل یونی میباشد. تیپ آب در تمام طول مسیر از نوع سولفاته- کلسیک می باشد.