سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی رضا بهشتی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان
سید رضا موسوی سروینه باغی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان
محمد بازوبندی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی میزان کنترل جوانه زنی علف هرز تاج خروس از طریق کاربرد مواد آللوشیمیایی موجود در بقا یای گیاهی سه آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه در سال ١٣٨٤ به اجرا در آمد . آزمایش اول در پنج تیمار و چهار تکرارکه تیمارها شامل مالچ یونجه تازه، مالچ یونجه خشک، عصاره یونجه و دو تیمار عدم استفاده از بقایا یکی در حضور نور و دیگری عدم حضور نور بعنو ان شاهد بودند . آزمایش دوم و سوم در سه تکرار به ترتیب در آزمایش دوم تیمارها شامل قسمتهای مختلف یونجه (گل، برگ، ساقه، ریشه و شاهد فقط خاک مزرعه ) و آزمایش سوم تیمارها شامل کشت تاج خروس در بقایای یونجه تازه مخلوط با ماسه، مخلوط با خا ک مزرعه و دو شاهد شامل کشت تاج خروس در ماسه و خا ک مزرعه بودند . بیشترین میزان جوانه زنی بذرتاج خروس در تیمار عدم استفاده از بقایا در حضور نور بود و بیشترین میزان کنترل جوانه زنی تاج خروس در تیمار کشت تاج خروس در مالچ یونجه خش ک و عصاره یونجه مشاهده شد . در این تیمار هیچ یک از بذرهای تاج خروس قابلیت جوانه زنی نداشتند همچنین مشاهده شد که تار یکی قادر به جلوگیری از جوانه زنی تاج خروس نمی باشد. نتایج آزمایش دوم نشان داد که جوانه زنی تاج خروس در ریشه یونجه صورت نپذیرفت و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد . جوانه زنی تاج خروس در تیمار سا قه نیز اند ک بود و اختلاف معنی داری با شاهد (خاک مزرعه ) داشت. درصد جوانه زنی در گل، برگ، ساقه، ریشه و خا ک مزرعه به ترتیب برابر ۱۴/۶۶، ۸، ۶/۶۶، ۰ و ۷۵/۲ بود . نتایج آزمایش سوم نیز نشان داد کمترین تعداد تاج خروس جوانه زده در تیمار یونجه تازه مخلوط با خا ک مزرعه حاصل شد (۱/۲ %) تقریبا مشابه با تیمار یونجه تازه با ماسه بود (۲/۶%) و این در حالی بود که در ماسه و خا ک مزرعه بدون یونجه تازه در صد جوانه زنی به ترتیب برابر ۶۱/۳۲ و ۸۱/۳۳ بدست آمد . نتایج این سه آزمایش نشان داد به نظر می رسد مواد شیمیایی و احتمالا آللوپات یکی موجود در یونجه می تواند بعنوان ابزار مناسب و کاربردی در کنترل علف هرز تاج خروس مورد استفاده قرار گرفته و تعیین ماده موثر از قدمهایی است که می تواند در آینده مورد استفاده قرار گیرد.