سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا توحیدی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

دریاچه سد طرق یکی از منابع مهم تأمین آب شرب و کشاورزی شهرستان مشهد به شمار می رود لذا، ارزیابی عوامل کیفی آب دریاچه در هر دو بخش شرب و کشاورز ی، به گونه ای که جوابگوی اطلاعات کاربردی مورد نیاز درمدیریت هر یک از این بخشها باشد، ضروری به نظر می رسد. به این منظور تحقیقاتی در زمینه بررسی عوامل کیفی آب دریاچه سد طرق انجام گرفت .جهت ارزیابی کیفیت آب شرب و همچنین مشکلات متفرقه کیفیت آب آبیاری در اراضی فاریاب پایین دست سد، اقدام به نمونه برداری آب از مخزن و خروجی سد گردید .نمونه برداریها در طول تابستان (دوره گرما)که نیاز آب شرب و کشاورزی بیشترین میزان و مشکلات کیفیت آب دریاچه در بحرانی ترین حد خود قرار دارد، انجام و ارزیابی کیفیت آب به صورت زمانی صورت گرفت .عوامل موجود که در ارزیابی آب به منظور مصارف کشاورزی موردبررسی قرار گرفت عبارتند از pHازت نیتراته و بی کربنات در آب آبیاری که طبق نشریه فائو ۲۹ در ارتباط با ، ارزیابی مشکلات متفرقه کیفیت آب در کشاورزی می باشند. با تجزیه و تحلیل نتایج، چگونگی تغییرات هر عامل در داخل مخزن با عمق و زمان به صورت نمودارهایی ارائهگردید .طبق نمودارهای آب خروجی از سدpH ،در طول دوره گرما در محدوده طبیعی ( ۸/۲۵-۷/۲)قرار دارد وازت نیتراته هم در این مدت در آب دریاچه در حد بدون خطر ( ۰/۸۹-۰/۰۲میلی گرم در لیتر ) می باشد .اما بیکربنات در محدوده ای ( ۱۸۶ – ۱۵۵ میلی گرم در لیتر) قرار می گیرد که خطر تأثیرات آن بر محصولات کشاورزی فزاینده بوده ولذا باید اقداماتی در زمینه کنترل اثرات آن در اراضی فاریاب پایین دست سد، در صورت استفاده از سیستم آبیاری بارانی، انجام گیر در خاتمه روشهای مدیریت کیفیت آب در حوزه آبریز سد، داخل مخزن و در استفاده از آب آبیار ی، جهت کنترل عوامل فوق و با توجه به مقادیر و اثرات هر عامل، ارائه گردیده است .