سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضائی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه تهران
محمدرضا کمالی – پژوهشکده اکتشاف و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت
سیدعلی معلمی – پژوهشکده اکتشاف و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت
جمشید رودساز – پژوهشکده اکتشاف و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

به منظور ارزیابی پارامترهای کنترل کننده کیفیت سازند قم، مغزه های متعلق به این سازند از یکی از چاهها حفاری شده در حوالی تهرانمورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه بیش از ۶۰ نمونه از مغزه ها انتخاب شده و با استفاده از روش های مختلف پتروگرافی – پتروفیزیکی مورد بررسی قرار گرفتند.
مطالعه مغزه ها وجود ۶ بخش رسوبی مختلف را برای سازند مشخص می نماید که از یک محیط سبخانیی شروع به یک محیط بخش عمیق جلوی ریف منتهی می گردد. فرآیند های دیاژنتیکی متعددی برای این سازند موردشناسایی قرار گرفت که از میان آنها پدیده های دولومیتی شدن، انحلاف و ایجاد شکستگی نقش موثری در افزایش کیفیت مخزن را بازی نموده اند.
به منظور سهولت در شبیه سازی مخزن، پنج گروه سنگی برای این سازند با استفاده از خصوصیات فابریکی ، اطلاعات حاصل از آنالیز مغزه ها ، تزریق جیوه و نیز بر اساس منحنی تراوایی نسبی گاز / آب شور تعریف گردید.