سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی سیادت – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
رضا همایی – مدرس دانشگاه پیام نور
مهدی سبحانی نژاد – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

چکیده:

پژوهش حاضر، به ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه اصفهان پرداخته است . به همین منظور، در کنار هدف اصلی پژوهش مبنی بر » تعیین ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه در سطوح مدیریت ارشد، مدیریت دانشکده ها و مدیریت گروه ها با تاکید برروابط انسانی « ، یک هدف فرعی، دیگر در راستای سنجش نظرات دانشجویان به تفکیک جنسیت مطرح و بررسی شد .
روش انجام پژوهش توصیفی از نو ع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دولتی اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۸۴بوده است . همچنین به منظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد ۵۲۵ نفر از دانشجویان با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۵۳ سوالی محقق ساخته بود که روایی آن با بهره گیری از نظرات متخصصان و پایایی آن نیز طی مطالعه مقدماتی و با محاسبه ضریب الفای کرونباخ، ضریب ۶۸ / ۰ بدست آمد . پس از گردآوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روشهای آم اری چون؛ t تک متغیره، آزمون t مقایسه دو گروه میانگین مستقل و آزمون f استفاده شد . مهمترین نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است :
– میانگین نظرات دانشجویان نسبت به مدیرت ارشد دانشگاه در سه حیطه رابطه مستقیم ، برقراری رابطه آسان و رابطه مستمر پایینتر از سطح متوسط و در حیطه برخورد انسانی بالاتر از سطح متوسط بوده است.
– میانگین نظرات دانشویان نسبت به مدیریت دانشکده ها در سه حیطه ، برخورد انسانی، رابطه مستقیم و برقراری رابطه آسان بالاتر از سطح متوسط و در حیطه رابطه مستمر پایینتر از سطح متوسط بوده است
– میانگین نظرات دانشجویان نسبت به مدیریت گروه های آموزشی در چهار حیطه، برخورد انسانی، رابطه مستقیم ، برقراری رابطه آسان و رابطه مستمر بالاتر از سطح متوسط بوده است.