سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا صادقی – مدیر و دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریای
غلامرضا شجاعی – دانش آموخته مدیر و دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی
حمیدرضا مرادی – استاد مدیر و دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم

چکیده:

هر ساله میلیونها تن مواد جامد از سطح حوزههای آبخیز بوسیله آب و باد فرسوده و باعث تبدیل اراضی حاصلخیز به اراضی بایر میشود . روشهای متفاوتی برای ارزیابی نوع و شدت فرسایش خاک توسط محققین مختلف ارائه شده است . در این راستا Merzouk و (۱۹۹۸) Dhman و (۲۰۰۱) Kokh-Shrestha از عکسهای هوایی،تصاویر ماهوارهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه پهنهبندی فرسایش استفاده کردند . همچنین Sadeghi(2005) استفاده از روش BLM و تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه فرسایش خاک را کارآ و دقیق ارزیابی نمود . صادقی و همکاران (۱۳۸۳) و صادقی و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی صحرایی وضعیت فرسایش خاک به ترتیب در بخشی از حوزه آبخیز کسیلیان و زایندهرود مبادرت کردند . با توجه به بررسی سوابق، تحقیق حاضر در صدد مطالعه روند تغییرات پهنههای تحت پوشش فرسایشی سطحی , شیاری و آبکندی در یکی از زیر حوزه های آبخیز زاینده رود در استان اصفهان بوده است