سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس قاضی زاده – کارشناس ارشد محیط زیست – سازمان آب و برق خوزستان
مهران افخمی – دکترای محیط زیست – سازمان آب و برق خوزستان
نازنین جامعی – کارشناس ارشد محیط زیست – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تالاب شادگان یکی از مهمترین تالابهای بین المللی است که در دشت خوزستان در مصب رودخانه جراحی در اراضی بایر و مسطح و همواری واقع شده است . این تالاب که نام خود را از شهر شادگان گرفته ، عملاً از شمال ، غـرب و جنوب شهر شادگان را به محاصره خود در آورده است .
از آنجایی که این تالاب نه تنها به لحاظ زیست محیطی و حمایت انواع گونه های ماهیان ، پرندگان و … بـه لحـاظ نقـش مهمی که در ارتزاق افراد بومی ساکن در حاشیه تالاب دارد ، از اهمیت بسیاری برخوردار است ،این مطالعه جهـت ارزیـابی کیفی آب تالاب شادگان بر اساس WQI صورت گرفت .
جهت انجام این مطالعه نمونه برداریهای ماهیانه از اسفند ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۸۴ از ایسـتگاههای دهگانـه تـالاب شـادگان شامل مارد، جاده ماهشهر، خور دورق، رگبه، روبروی نیروگاه گازی، خروسی، مجـاور شـهر شـادگان، تـالاب منصـوره و گرگر نمونه برداری انجام شد .
نتایج این مطالعه نشان داد که در ایستگاه مارد ، جاده ماهشهر ، خور دورق ، رگبه، خروسی، مجـاور شـهر شـادگان، تـالاب گرگر، روبروی نیروگاه گازی ( اردیبهشت و خرداد ) و تالاب منصوره ( اسفند، اردیبهشت و خرداد ) در رده متوسط آبی قـرار می گیرد، ایستگاه روبروی نیروگاه گازی در اسفند و فروردین و ایستگاه تالاب منصوره در فروردین در رده مطلـوب قـرار دارد، برخلاف ایستگاه جراحی که در اسفند نیز کیفیت آب در رده نامطلوب قرار دارد . بنابر این می توان تخمین زد که تالاب شادگان از لحاظ کیفیت سالانه در رده ۳ و ۴ قرار می گیـرد . از ویژگیهـای ایـ ن دو
رده می توان موارد ذیل را نام برد :
-۱ ایجاد تغییرات شدید در مشخصات آب -۲ کاهش بازدهی تولید مثل در ماهیها و سایر گروههای جانوری – ۳ امکان تلفات مهره داران آبزی در برخی ایام سال – ۴ قابل استفاده با تمهیدات جدی برای مصارف خـان گی و صـنعتی ( امکـان تصفیه پیشرفته ) -۵ خطر شیوع و اپیدمی بیماری و مسمومیت برای انسان