سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
ندا کلانتری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ا سلامی واحد میانه
منوچهر فربودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
ناصر نظری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر تعیین تناسب اراضی در منطقه گیلانکشه به مساحت ۳۵۸ هکتار برای کاربری باغی زیتون بوده است. برای این منظور از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک آیبر و جدول استاندارد نیازهای خاکی و اقلیمی گیاهان باغی استفاده شد. آمار و اطلاعات هواشناسی منطقه پردازش گردید، تبخیر و تعرق پتانسیل با روش بلانی- کریدل محاسبه شده و دوره رشد اقلیم استخراج گردید. برای تطبیق نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه زیتون از جدول سایس (۱۹۹۳) استفاده شد. برای تعیین کلاس تناسب کیفی اراضی برای محصول مورد نظر، شاخص های زمین و اقلیم به روش های استوری و ریشه دوم (روش پارامتریک) محاسبه شد. تجزیه داده های بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طوره دوره رشد در منطقه ۱۴۴ روز بوده که شامل ماه های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین می باشد. بر اساس مطالعات نیمه تفصیلی ۲ رده خاک، ۴ سری خاک و ۹ واحد خاک مشخص گردید. کلاس اقلیم به روش محدودیت ساده و پارامتریک (S(2، تعیین گردید. کلاس تناسب اراضی در خاک سری ۱ و ۲، به روش پارامتریک، (S(3 و محدودیت ساده (S(2 و برای سری ۳ و ۴ به روش محدودیت ساده، (S(1، استوری (S(3 و ریشه دوم (S(2، می باشد. ارزیابی نتایج به دست آمده نشان داد مهمترین عوامل محدود کننده برای کشت زیتون ماده آلی و سنگریزه می باشد.