سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی احمدی عامله – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دا
محمد رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی مهند
حسن حاجی امین شیرازی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی مهن

چکیده:

این تحقیق با هدف ارزیابی رفتار دو نوع کلکتور آپاتیت ( ۲۰(ASAM-S- و ۱۰۲ Procoll flo ys) که به عنوان متداولترین مواد شیمیایی مورد استفاده در فلوتاسیون مستقیم آپاتیت از اکسیدهای آهن هستند، انجام شده است . در ای ن راستا ، تأثیر غلظت و ن وع کلکتور، غلظت یونهای کلسیم و منیزیمpH و آب کارخانه فسفات اسفوردی ی زد بر کشش سطح یبررسی شده است . با وجود شباهت و نزدیکی ظاهری دو نمونه کلکتور، نتایج تحقیق نشان می دهد که در حضور آب کارخانه و یونهای کلسیم، کشش سطحی کلکتور ۲۰Procoll flo ysبه شدت افزایش می یابد و تشکیل رسوب کلوئیدیسفید رنگ ی م ی دهد که موجب مصرف بالای کلکتور و کاهش کارآیی جدایش آپاتیت از کانیها ی باطله در فرآیند فلوتاسیون می شود . تأثیر یونهای کلس یم و من یزیم و همچنین آب کارخانه بر کشش سطحی کلکتور ۱۰۲ASAM-S-بارزنمی باشد و رسوبی مشاهده نمی شود.