سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسعد عبداله زاده – Research Institute of Petroleum Industry

چکیده:

در این مقاله پس از مقدمه ای بر مطالعات عدم قطعیت، روش تخمین کیفی و کمی عدم قطعیت در
ذخایر قابل استحصال مخازن هیدروکربوری بصورت فرآیندی متشکل از پنج مرحله اساسی ا) انتخاب بهترین مدل مخزن ب) تعریف پارامترهای عدم قطعیت ج) طراحی آزمایشات د) اجرای آزمایشات توسط نرم افزار شبیه ساز ه) تحلیل نتایج و بدست آوردن تابع توزیع پارامتر جواب معرفی شده است. در مطالعه موردی پس از تهیه و انتخاب بهترین مدل مخزن موجود و نیز مهمترین پارامترهای عدم قطعیت با ترکیبی از روشهای مختلف آماری همچون طراحی آزمایش، روش سطح جواب و روش نمونه گیری مونت کارلو بصورت یک فرآیند یکپارچه، ابتدا تخمین کیفی از میزان تاثیر هر یک از پارامترهای عدم قطعیت روی ذخایر قابل استحصال به عنوان پارامتر جواب و نهایتاً ارزیابی کمی عدم قطعیت در مقدار ذخیره از روی پارامترهای عدم قطعیت انجام گرفت.