سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس
رضا غلام نیا – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
منصور رضازاده آذری – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی
صادق حضرتی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ارگونومی یک دانش چند رشته ای است که به موضوعات مختلف در محیط کار از ززوایای گوناگون می نگرد. یکی از مباحث اساسی که در مقوله ارگونومی مورد توجه است سلامت نیروی کار و نقش آن در بهره وری سازمان و کمک به تسریع روند توسعه پایدار است. قطعا سلامت نیروی کار تحت تاثیر عوامل او شرایط خاصحاکم بر محیط کار و همچنین تاثیر عوامل ارگونومیکی است.ب طور کل یکی از فاکتورهای در محیط کار عوامل شیمیایی و به تبع آن میزان مواجهه با این عامل و همچنین انتشار آلودگی ناشی از فرایند های کاری به محیط کار و محیط زیست است که به نوعی این نشر آلودگی و در حقیقت هدر دادن انرژی به عده طراحی های مناسب ارگونومیکی فرایند ها و عدم هماهنگی های کنترلی لازم بین اینعوامل گازی بر ی گرد، که این شراط منجر به آن می شود که بعضی از انرژی ها به شکل آلاینده در محیط کار انتشار یابند و در مواچهه با نیروی کار سلامت او را به مخاطره بیاندازند.
بنابراین دیدگاه بنا شده که میزان مواجهه کارگران کارخانه با آلاینده های گرد و غبار انتشاری از فرایندهای تولید سیمان مورد مطالعه قرار می گیرند که هدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه ای گرد وغبار کلی و قابل استنشاق و تعیین میزان سیلیس آزاد وکروم کلی از آن درکاخانه سیمان و بررسی اثرات آن بر سیستم تنفسی کارگران می باشند. با استفاده از روشهای نمونه برداری فردی و محیطی میزان تماس با گرد و عبار کل و قابل استنشاقاندازه گیری شد. غلظت گرد و غبار به روش وزن سنجی تعیین مقدار گردید. همچنین نمونه های گرد وغبار گرفته شده به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد و کروم کلی آن توسط تکنیکهای IR-Spectrophotometry و طیف سنج انتشار اتمی (ICP-Atomic Emission Spectroscopy) و مورد آنالیز و قرائت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگینغلظت گرد و غبار قابل استنشاق و کل (بجز غلظت گرد وغبار قابل استنشاق محیطی وارد آسیاب مواد خام )غلظت سیلیس آزاد در گرد و غبار قابل استنشاق و کروم کلی در گرد و غبار قابل استنشاق و نمونه Bulk بیشتر از حد مجاز می باشد. در ازمون تی بین میانگین ظرفیتهای ریوی کارگران گروه مورد با افراد گروه کنترل اختلاف معنی دار وجود نداشت.
(P<0.05) میانگین ظرفیتهای ریوی افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیکاری در بین کارگران گروه موردکاهش نشان داد. آنالیزهای آماری توزیع مجذور کاری و تست فیشرنشان داد که از نظر فراوانی علائم ناراحتی های تنفسی (سرفه – خروج خلط از سینه، تنگی نفس) در بین کارگران گروه مورد با افراد گروه کنترل اختلاف معنی دار وجود دارد (P<0.05)/