سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار دانشگاه علم و صنعتایران
هادی مرآتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید شالفروش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
انتخاب یکسیستم حمل و نقل همگانی که از جنبه های مختلفی به صورت بهینه عمل کند یکی از مهمترین تصمیمات در برنامه ریزی ترافیکی در هر شهر می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که با درنظرگیری۱۲شاخصارزیابی، سیستم های ترانزیتی که احتمال به کار گیری آنها در شهر قم می باشد مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند و در نهایت سیستم مطلوب انتخاب گردد.برای انجام این کار با در نظر گرفتن ماتریس تصمیم گیری برای مدهای مد نظر (قطار سبکشهری، مونوریل، اتوبوس تندرو و اتوبوس منظم) و استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سیستم ها صورت گرفته است. مطابق با نتیجه حاصل شده سیستم قطار سبکشهری از بیشترین مطلوبیتبرخوردار است