سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
مهدی همایی – عضو هیات علمی دانشگاههای تربیت مدرس، تهران و شهرکرد
محمد معزاردلان – عضو هیات علمی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و شهرکرد
عبدالمجید لیاقت – عضو هیات علمی دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و شهرکرد

چکیده:

به دلیل عدم بهره برداری صحیح، بخش عمده آب استحصال شده در ایران به ویژه در بخش کشاورزی هدر می رود بـه طوریکه رانـدمان مصرف آب در این بخش ۳۰-۳۵ درصد است . قسمت اعظم آب در حین انتقال و کاربرد آن در مزرعه تلف میگردد [.۲] لذا، در چنین شرایطی توسعه و ترویج روش های آبیاری تحت فشار در اراضی مستعد مناسب تر و کارآمدتر از روش های آبیاری سطحی مدرن است . از بین روش های موجود، روش آبیاری قطره ای از بازدة بیشتری ( حدود ۹۰ درصد ) برخوردار است . نتایج نشان داده اند آبیاری قطره ای – نواری که هم اکنون در جهان گسترش چشمگیری یافته است، می تواند در افزایش راندمان مصرف آب مؤثر باشد . اما برای گسترش این نوع آبیاری، فاکتورهای ارزیابی نظیر یکنواختی توزیع، راندمان سیستم و نحوه عملکرد سیستم بایستی مشخص گردد تا با حداکثر پتانسیل مورد بهره برداری قرار گیرند . سلامت منش (۱۳۷۵) در سطح استان سمنان پنج سیستم آبیاری قطره ای را مورد ارزیابی قرار داد . متوسط یکنواختی ریزش در سیستم های مورد ارزیابی از ۵۷/۲ درصد تا ۸۱/۷ درصد متغیر بوده است [.۱] مانتووانی و همکاران (۱۹۹۵) نشان دادند که در سیستم آبیاری بارانی با افزایش یکنواختی توزیع آب عملکرد محصول افزایش می یابد [.۹] در تحقیقی بر روی واکنش گیاه گندم ( لی و رائو (۲۰۰۰ به غیر یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری بارانی نشان دادند که یکنواختی آبیاری بارانی تأثیر اندکی بر عملکرد محصول دارد [.۸] لتی و همکاران (۱۹۸۴) و واریک و گاردنر (۱۹۸۳) در مورد یکنواختی توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی مطالعات متعددی انجام داده اند و نشان دادند که بازدة آبیاری و توزیع یکنواخت آن در روش های مختلف آبیاری متفاوت است [۷ و ۱۰] بنا براین ارزیابی یکنواختی توزیع آب در خاک های گوناگون و شرایط اقلیمی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار است . این تحقیق با هدف ارزیابی توزیع آب در سیستم آبیاری قطره ای – نواری اجرا شده است . در این آزمایش با توجه به خصوصیات سیستم فرض بر این است که آب به صورت یکنواخت در سطح کرتهای آزمایشی توزیع می شود و در هر کرت آزمایشی گیاهان از مقدار یکسان آب برخوردار می شوند .