سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیروس ارشادی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده:

روش منطقی ) (Rational regime method یکی از روشهای توصیه شـده بـرا ی طراحـ ی کانالهای پا یدار و رو خانه ها ی رژ یمی م ی باشد . در این روش یک فرض یه اضافه بـر معـادلات
هیدرولیکی و معادلات انتقال رسوب در نظر گرفته م ی شود . یکی از روشهای منطقی که کاربرد بیشتری دارد، روش ارائه شده توسط White et al [1] می باشد . این روش بـرا ی طراحـ ی
کانالهای پا یدار ذوزنقه ا ی کاربرد دارد . تحقیقات قبل ی نشان داده است، که ا ین روش عـرض Eaton and Millar . کانال را کوچکتر و عمق کانال را بزرگتر از مقدار عملی برآورد می کند
[۲] به تازگ ی روش فوق را توسعه دا ده اند . آنها یک محدود یت پا یداری ش یب بدنه کانال را با تئوری ارائـه شـده توسـط White et al [1] ترکیـ ب نمـوده انـد . در ایـ ن تحقیـ ق، نتـا یج آزمایشگاهی یک کانال در مق یاس کوچک برا ی ارز یابی این روش بکار رفته است . نتایج ایـ ن ارزیابی نشان م ی دهد که ترک یب مع یار حداکثر رسوب و محدودیت پا یداری ش یب بدنه کانـال
می تواند با دقت خوب ی عمق و عرض کانال را تخم ین بزند . با این وجود ا ین روش در تخمـ ین سرعت انتقال رسوب ضعیف می باشد .