سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق هل فروش – دانشکده مهندسی برق – الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز شیراز، ایران
محسن محمدپور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان شیراز، ایران

چکیده:

یک سیستم شناسایی خودکار اثرانگشت از سیستم های دسته بندی و تطابق، تشکیل شده است. در این مقاله به منظور ارزیابی سیستم شناسای ی خودکار اثرانگشت ابتدا معیارهای ارزیابی معرفی شده و روابطی برای محاسبه ی آنها ارایه گردیده است. این روابط مبتنی بر پارامترهای سیستم های دسته بندی و تطابق هستند . در ادامه، روش جدید ی به منظور شبیه سازی یک سیستم شناسایی اثرانگشت با استفاده از پارامترهای سیستم هایمذکور ارایه گردیده است. سپس بر اساس این روش و با استفاده از دسته بندی پیوسته ی مبتنی بر تصاویر بلوک جهتی و تطابق گر ۱sag مربوط به ،FVC2000 یک سیستم شناسایی خودکار اثرانگشت شبیه سازی شده است . در ادامه نتایج شبیه سازی و روابط به دست آمده با یکدیگر مقایسهشده است . نتایج حاصل از مقایسه، صحت روابط تئوری را نشان می دهد. نیز م ی توان بر اساس مدل شبیه سازی ش ده و تنها با دانستن پارامترهای سیست مهای دسته بندی و تطابق، روشی به منظور ارزیابی هر سیستم شناسایی خودکار اثرانگشت ارایه نمود.