سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان محمدی زهرانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رحمت الله عمادی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین کوهانی – شرکت سیمان اصفهان
مهدی طاهری – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش خواص سیمان پرتلند تولید شده با پوسته اکسیدی نورد گرم مورد بررسی قرار گرفت . دو نوع مخلوط اولیه با ۸۵ درصد مارل، ۴/۲۸ درصد سیلیس و ۱۵/۷۴ درصد کربنات کلسیم، یکی با ۱/۷۷ درصد سن گ آهن و دیگری با ۱/۴۸ درصد پوسته اکسیدی نورد تهیه شد . پس از پرس، نمونه ها در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ساعت پخت داده شد . کلینکر تولیدی تا دمای محیط سریع سرد شده و پس از اضافه کردن ۳ درصد سنگ گچ آسیاب گردید . مشخصه یابی ساختار سیمان تولیدی با استفاده از تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد . استحکام فشاری و استحکام خمشی سیمان بعد از ۳ ، ۷ و ۲۸ روز تعیین شد . آنالیز فازی حاکی از حصول فازهای اصلی سه کلسیم سیلیکات، دو کلسیم سیلیکات ، سه کلسیم آلومینات و چهارکلسیم آلومینوفریت در سیمان است . بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از مقطع کلینکر سیمان بعد از پخت حاکی از کمتر بودن تخلخل و ریزتر بودن ذرات فازی در سیمان تولیدی با پوسته اکسیدی است . استحکام فشاری و استحکام خمشی سیمان تولیدی با پوسته اکسیدی به دلیل حصول فاز مذاب بیشتر در دمای پخت و تسهیل ش رایط تشکیل فازهای آلیت و بلیت، به طور نسبی بهتر از سیمان تولیدی با سنگ آهن است .