سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار دشتی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان
ایرج اله دادی – دانشگاه تهران استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
حسین عسکری – پژوهشگر موسسه بیوتکنولوژی، کرج
احمد سادات نوری – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی نخود آزمایشی در دو بخش انجام شد. یکی شامل آزمون جوانه زنی (با غلظت‌های شوری صفر (شاهد)، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مول کلرید سدیم)، آزمون غربال گری (با غلظت‌های شوری صفر، ۳۰، ۶۰ ، ۸۰ و ۱۰۰ میلی مول کلرید سدیم) بنابراین، در هر یک از بخش‌ها یک آزمایش فاکتوریل دو فاکتوری (ژنوتیپ ×شوری) اجرا گردید.
نتایج نشان داد که غلظت شاهد (بدون نمک) دارای بیشترین میزان درصد و سرعت جوانه زنی و غلظت ۱۰۰ میلی مول پائین ترین میزان صفت های یاد شده را دارا بود. مقایسه میانگین نشان داد که ژنوتیپFLIP 95-64Cدارای بیشترین درصد جوانه زنی و ژنوتیپFLIP 82-150C دارای کمترین درصد جوانه زنیبود. تمامی ژنوتیپ ها توانستند در غلظت ۵۰ میلی مول حداقل به میزان ۷۶ درصد جوانه بزنند. نتایج حاصل از آزمون غربال گری نشان داد که ژنوتیپ FLIP 95-50Cجزء مقاوم ترین ژنوتیپ ها (با آستانه شوری ۴/۳۲ دسی زیمنس بر متر) و ژنوتیپ FLIP 93-174Cجزء حساس ترین ژنوتیپ ها(با آستانه شوری ۱/۰۲ دسی زیمنس بر متر) بودند