سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
آذر عربی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان
محمودرضا بهبهانی – دانشیار دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

چکیده:

در مقاله حاضر توانایی مدل HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار حوضه گلابدره – دربند مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور مدل فوق برای شرایط حوضه گلابدره – دربند واسنجی و صحت یابی گردیده است . واسنجی و صحت یابی مدل برای دوره های قبل و بعد از تغییر کاربری اراضی صورت پذیرفته و در هر دوره دو سیلاب و رگبار رخداده مورد استفاده قرار گرفته است . بر مبنای مدل واسنجی و صحت یابی شده شبیه سازی سیلابهای با دوره بازگشت های مختلف انجام شده و زمان پیش هشدار این سیلاب ها برآورد شده است . مقایسه زمان پیش هشدار سیلابهای با دوره بازگشت های مختلف در دوره های قبل و بعد از تغییر کاربری نشان داد که تغییر کاربری اراضی ناشی از عملیات آبخیزداری منجر به افزایش زمان پیش هشدار سیل در دوره بازگشتهای مختلف میگردد . همچنین با افزایش دوره بازگشت مدت زمان هشدار سیل کاهش مییابد . زمان پیش هشدار سیلاب های با دوره بازگشت بالا نظیر ۱۰۰۰۰ سال برای شرایط قبل و بعد از عملیات آبخیزداری یکسان بوده و عملیات آبخیزداری اثری در افزایش زمان پیش هشدار سیلاب ندارد .