سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن جعفرپور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد ضعیفی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مهرداد خیرخواهیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
یوسف پورحبیب – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

توده های گندم دوروم بر اساس شکل، رنگ، فرم سنبل ه، ریشک، گلوم ها و … به subconvar های مختلف توسط دانشمندان روسی گروه بندی شده است که تا به حال بیش از ۱۲۱ subconvar شناسایی شد که از بین آن ۶۳ subconvar در ایران و آذربایجان پراکنش طبیعی دارند . در این تحقیق به منظور بررسی میزان انطباق تحمل به فشار اسمزی ژنوتیپ ها و نوع subconvar های مربوطه، ۲۲ ژنوتیپ با ۱۲ نوع subconvar با منشأ ایران و آذربایجان در سه غلظت پلی ات یلن گلیکول ۶۰۰۰ (۰، ۳-، ۶- بار) در شرایط آزمایشگاهی کشت گردید . در هر روز تعداد بذور جوانه زده و وزن ریشه چه و ساقه اندازه گیری شد . بر اساس داده های به دست آمده شاخ ص های ضریب سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، شاخص میزان جوانه زنی، درصد جوانه نهایی و میانگین م دت جوانه زنی محاسبه و نهایتاً بر اساس داده های به دست آمده شاخص تحمل به استرس اسمزی برای هر کدام از صفات فوق محاسبه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ژنوتیپ ها از لحاظ اکثر صفات مورد مطالعه، اختلاف معنیدار داشتند. نتایج نشان داد رابطه خوبی بین شاخص تحمل به تنش اسمزی فرناندز (STi) و نوع subconvar ها وجود داشت . بدین معنی می توان با استفاده از مشخصات ظاهری که تعیین کننده نوع subconvar ها است، به عنوان نشانگر برای غربال کردن منابع مقاومت به فشار اسمزی استفاده نمود.