سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس افرازه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ایران
هاینتز بارچ – Brandenburg Technical University of Cottbus, Germany
گرهارد اپفل تالر – University of Applied Science (FH) Joanneum- Graz, Austria

چکیده:

گذر از عصر صنعتی به عصر دانش، لزوم و چگونگی ایجاد جوامع / سازمان های بر پایه دانشو نیـز نحـوه مـدیریت و اسـتفاده از منبع استراتژیک و ارزشمند دانش را در دستور کار دانشمندان علوم مدیریت و سازمان قرار داده است . از آنجا که دانش همواره به انسان به عنوان دانشکاروابسته است، لذا برای ایجاد سازمان مبتنی بر دانش و استفاده از عنصر دانش لازم است که به منبع تولید و استفاده از آن یعنی انسان توجه ویژه ای مبذول نمود . در این راستا یکی از اصلی ترین ارکان تحقق سازمان بر پایه دانش توسعه منابع انسانی یعنـی آمـاده سـازی همکـاران بـه عنـوان
دانشکاران از طریق کسب و بروز شایستگی های رفتاری انسانیاست . در این مقاله چهار ر کن شایستگی های لازم برای نیروی کار یعنی شایستگی : شخصیتی – ، اجتماعی – ، روشها و تخصـصی ۴ بـه عنوان ملزومات توسعه انسانی برای تحقق سازمان مبتنی بر دانش، در چهارچوب بهره وری منابع انسانی مورد توجـه و بحـث قـرار می گیرد