سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدیزاده – دانشکده عاوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده:

نوشته حاضر درصدد طرح این ایده است که با توجه به تحولات جدید در سطح جامعه ، اقتصاد و ارتباطات و رشد اشتغال بخش خدمات ، ضروریست تا از ارگونومی مرتبط با محیط و ابزار کار به نیازها، انگیزه های این افراد همراه با ساختارهای رسمی حاکم برآنها در کنار ساختهای غیررسمی پنهان همراه با الگوهای ارتباطی شکوفاگر یا نوفه ای و مقاوم در هرم سازمانی بپردازیم، چنین هدفی با نوعی ارگونومی اجتماعی که ترکیبی ازارگونومیهای شناختی ، مشارکتی و گسترده است، در کنار علوم روانشناسی جامعه شناسی، جمعیت شناسی ، مردم شناسی و ارتباطات و بهداشت حرفه ای حاصل خواهد شد و خواهد توانست بعنوان بازوی TQM عمل نماید.