سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر حیدری – دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دوره دکتری دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی
سید کمال جهر سوقی – دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی صنایع

چکیده:

حمل و نقل یکی از مهمترین خدماتی است که بعضا در زنجبره های تامین بر عهده شرکای ثالث گذارده می شود. در عمل فاکتورهای مختلفی همچون کیفیت حمل و نقل، قیمیت، قابلیت اعتماد، زمان حمل در انخاب فراهم آورنده خدمات حمل و نقل مد نظر قرار می گیرد.معیار زمان حمل شاید از جمله مهمترین معیارهایی باشد که در انتخاب فراهم آورنده خدمات حمل و نقل می بایست مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله تاثیرات توزیع زمانهای حمل و نقل بر معیارهای عملکردی زنجیره تامین سنجیده شده است. دراولین درک مناسبی از تاثیر زمان های تحویل با سیایت سفارش دهی حساس نسبت به زمان های تحویل ایجاد شده است و در مرحله بعد با مقایسه دو تابع احتمالی رایج( تابع توزیع یکنواخت و تابع توزیع نرمال) زمان حمل و نقل، تاثیرات نوع توزیع آماری زمان حمل بر عملکرد زنجیره تامین بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نوع توزیع آماری زمان تحویل تاثیرات معنی داری بر معیار های عملکردی زنجیره تامین شامل اندازه سفارشات، واریانس سفارشات، متوسط موجودی و متوسط مقادیر کمبود دارد. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان پایه ای برای طراحی یک سیستم راهنمای انتخاب فراهم آورندگان خدمات حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد.