سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نیکفرید – دانشگاه ت ربیت مدرس تهران ، دانشکده کشاورزی
زهرا هادیان –
محمدحسین عزیزی –
عماد احمدی –

چکیده:

فیلم های ت رکیبى متشکل از گلوتن گندم بعنوان ج زء ساختاری و دو ماده لیپی دی (موم زنبور عسل و دی استیل تارتا ریک استر منو گلیسریدDATEM) به عنوان موانع رطوبت جهت آزمونهای نفوذپ ذی ری نسبت به بخارآب ، انحلال در آب و خواص مک انیکى مورد مطالعه قرار گرفتن د. سه فرمو لاس یون تهیه گر دید که شامل :گلوتن بدون ماده لیپید ی ، گلوتن وDATEM گلوتن و موم زنبور عس ل. برای جل وگی ری از رشد کپکها ماده سوربات به دو پوشش گلوتن – داتم وگلوتن -موم عسل اضافه شده و این پوششها برروی نان همبرگر اسپری شدن د. سفتی نانهای پوشش داده شده و بدون پوشش با آزمون تراکم پ ذی ری نان طی روزهای ۱و۳و۵با قرار گرفتن آنها در کیسه های پلی ا تیلنى و طی روزهای ۱ ۲ و ۳ بدون کیسه های پلی ا تیل نى مورد ار زی ابی قرار گرف ت. نت ایج نشان داد که نان پوشش داده شده با پوشش گلوتن -موم عسل کمترین سفتی را داش ت.