مقاله ازريابي تاثير آب دريا روي عملكرد سازگاركننده در رفتار جذب آب چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: ازريابي تاثير آب دريا روي عملكرد سازگاركننده در رفتار جذب آب چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن
مقاله سازگاركننده
مقاله درياي خزر
مقاله خليج فارس
مقاله جذب آب بلند مدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نجفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي كردخيلي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اوانكي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير آب درياهاي خزر و خليج فارس روي عملكرد سازگاركننده مالئيك انيدريد در رفتار جذب آب چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن مورد بررسي قرار گرفت. چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن با دستگاه اکسترودر دو ماردونه ناهمسو گرد با نسبت وزني ۵۰ درصد پركننده و در حالت بدون سازگاركننده و %۲ سازگاركننده ساخته شدند. نمونه آب هاي درياي خزر و خليج فارس نيز به ترتيب از ساحل شهرستان نور و بندرعباس تهيه و در آزمايشگاه تجزيه شد. چند سازه ساخته شده پس از برش به ابعاد استاندارد به مدت چندين هفته و تا رسيدن به حالت اشباع در درون اين آب ها غوطه ور شدند و رفتار جذب آب بلند مدت آنها بررسي شد. نتايج نشان داد كه افزودن سازگاركننده مالئيك انيدريد، تاثير معني داري در كاهش جذب آب چند سازه هاي چوب – پلاستيك غوطه ور شده در آب هاي خزر و خليج فارس نداشته است در حالي كه اين ميزان سازگاركننده ميزان جذب آب چند سازه ها را در آب مقطر به ميزان قابل توجهي کاهش داد.