سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یوسف محنت فر – عضو هیات علمی ،استاد یار ،اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله به بررسی افزایش میزان صادرات کالاها و خدمات و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در طی دوره (۱۳۸۵-۱۳۵۵) با استفاده از بکارگیری مدلهای اقتصاد سنجی از سیستم نرم افزاری (Eviews) به روش حداقل مربعات معمول OLS پرداخته شده است نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش کل صادرات (نفتی و غیر نفتی ) و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران وجود دارد بنابراین دولت باید در راستای افزایش صادرات با تاکید بر صادرات کالا ها و خدمکات غیر نفتی به عنوان یک فعالیت اقتصادی از طریق اعمال سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله گام بر دارد تا از این طریق بتواند منابع درآمدی خود را در اقتصاد ملی تامین نماید .