سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ناصر حافظی مقدس – عضو هیأت علمی گروه رمینشناسی مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی تلخابو – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مصالح سنگی از جمله مصالح طبیعی محسوب میشوند که در ساختمان انواع سازهها و به ویژه موجشکنها بکار برده میشوند. موجشکن از جمله سازههای دریایی است که برای برآورده کردن اهداف گوناگون ساخته میشود.دوامداری و مقاومت سنگ از مهمترین فاکتورهای لازم جهت طراحی و ساخت این سازهها است CUR/CIRIA (٢٠٠٠ ) مشخصات سنگهای مورد استفاده در سازههای دریایی را به صورت معیار، استاندارد کرده است. ارزیابی دوام و زوال سنگ در موجشکن بر اساس فعالیتهای صحرایی و آزمایشگاهی انجام میشود و بررسی پتروگرافی سنگ نیز در زمره این فعالیتها قرار دارد. سنگهای لوماشل که نوعی سنگ آهک تخریبی هستند در جنوب ایران گسترش ریادی دارند و در ساخت موجشکنها از این نوع سنگ استفاده میشود. سنگهای مذکور در لایه
حفاظ موجشکن کنگ واقع در استان هرمزگان نیز استفاده شده است. در این تحقیق سعی شد که عملکرد سنگ- های لوماشل بر اساس مشاهدات صحرایی و آرمایشهای آزمایشگاهی و همچنین با استفاده از روش پتروگرافیکی جدیدی با عنوان روش(Petrographic Number) PNمورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از همه روشهانشان میدهد که این سنگها دارای عملکرد ضعیفی هستند.