مقاله از آرتور شلزينگر تا چارلز کراتهمر: دگرديسي مفهومي در سياست خارجي امريکا (۲۰۰۰-۱۹۴۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۸۱ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: از آرتور شلزينگر تا چارلز کراتهمر: دگرديسي مفهومي در سياست خارجي امريکا (۲۰۰۰-۱۹۴۵)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز حياتي
مقاله لحظه تک قطبي
مقاله اجماع ليبرال
مقاله دگرگوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درهم فروريزي ديوار در قلب اروپا، دگرگوني تئوريک در سياست خارجي امريکا را گريزناپذير ساخت. اجماع ليبرال که در چهارچوب مرجع بودن ليبرال ها در حيات بخشيدن به سياست جهاني امريکا بود، از هم گسيخت. آنچه به ليبرال ها مشروعيت براي رهبري روشنفکرانه در قلمرو سياست خارجي اعطا کرده بود، تاکيد آنها بر مبارزه بر عليه کمونيسم و ارتقا امريکا در مقام رهبري جهان بود. توجيه تاريخي ـ فلسفي مرکز حياتي را تاريخدان امريکا آرتور شلزينگر فراهم آورد. مرکز حياتي نقشه راه دوران جنگ سرد تصميم گيرندگان امريکايي بود. به دنبال پايان جنگ سرد – ليبرال ها به عنوان مرکز ثقل حيات سياسي امريکا – با توجه به ويژگي هاي داخلي و شرايط بين المللي به حاشيه رانده شدند و به جاي آن خط مشي تک قطبي، با تاکيد بر سياست خارجي تهاجمي و ملي گرا، به صحنه آمد. چارلز کراتهمر به توجيه فلسفي و تئوريک درخصوص اينکه امريکا در صحنه جهاني داراي ماموريت است، حيات داد. تغيير در مباني فکري سياست خارجي از ليبراليسم قدرت نواز به محافظه کاري ايده نواز، به يک واقعيت تبديل گشت. مرکز حياتي دوران جنگ سرد مبتني به دفاع از منافع ملي در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامي بود. لحظه تک قطبي مبتني بر تاکيد به باورها و اعتبار فزاينده قدرت و ماهيت جهاني ميراث امريکاست.