سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید صادق باری – مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کارخانه سیمان سفید ارومیه
رضا غلام نیا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
یحیی رسول زاده – کارشناس در صد بهداشت حرفه‌ای – باز هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ایرج محبی – متخصص طب کار – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

صدا یکی از مهم‌ترین عوامل ناراحت‌کننده در محیط کار و زندگی است و نقش بسزایی در برهم زدن تعادل فیزیولوژیک این دارد. پژوهش انجام گرفت نشان می‌دهد که از نظر کار گرم بزرگ‌ترین مشکل موجود در محیط کار آلودگی صوتی می‌باشد. دیواره‌های شنوایی به ویژه کاهش شنوایی ناشر سروصدای محیط کار یک مشکل شایع در تعداد زیادی از واحدهای صنعتی است. سروصدا علاوه بر اثر سو بر روی سیستم شنوایی به عنوان یک اسنر سور آمونیوم که از روند افزایش فشار خون، بروز مشکلات قلبی عروقی، تحریک اعصاب، اضطراب و مشکلات روحی روانی شود. هدف از مطالعه و بررسی میزان سرزده در محیط کار و تعیین اثر سروصدا روی سیستم شنوایی به شکل در صد آسیب شنوایی بود. با توجه به اهداف مطالعه مردی بررسی اثرات محیطی صدا و پایش اثرات شنوایی دو روش مورد استفاده قرار گرفت. به مزار پایش محیطی نقش از محل‌های کاری تهیه شد و سپس اندازه‌گیری صوتی توسط دستگاه صدا سنج مارگ B & K در فرکانس‌های مختلف انجام گرفت. به منظور ارزیابی شنوایی سنجید، کارگر را به طور تصادفی از بین کارگران کارخانه انتخاب شدن و برای آن آزمایشات شنوایی سنجی توسط دستگاه welltone انجام گرفت. با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS9.0 آزمون‌های آماری در شاخص‌های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه‌گیری تراز فشار صوت برحسب دسی بل در مکان‌های کاری به ترتیب کمترین و بیشترین تراز فشار صوتی در بخش‌های اتاقک های استراحت و چکش کاری نشان داد و در بیشتر مکان‌ها تراز فشار ص بیشتر از حد آستانه مجاز بود. حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار تراز فشار صوت در شبکه A به‌ات ۵۸، ۱۳۰، ۸۷/۶۵ و ۱۵/۷ دسی بل بود. میزان کاهش تراز صوتی در فرکانس ۴٬۰۰۰ برای گوش راست و چپ به ترتیب (۱۸) ۲۳ و (۱۷) ۲۴ دسی بل بود. نتایج نشان داد که ۶/۵ در صد کارکنان دارای معلولیت شنوایی از سه در صد تا ۱۰۰% بودند. نتایج آزمون شنوایی سنگ نشان می‌دهد که در برخی از دل تازه شنوایی به خصوص در فرکانس‌های باله ۴٬۰۰۰ هرتز کاهش شنوایی قدرت شنوایی یا افزایش آستانه شنوایی وجود دارد. میانگین طرز بشر صوتی در محل‌های کاریه مختلف بالاتر از حدود آستانه مجاز (۸۵ دسی بل) برای کار روزانه هشت ساعت برای بیش از۵۸ در صد اندازه‌گیری‌ها بوده است . با توجه به معاینات انجام گرفته این افزایش تراز صوتی برخی ناراحتی‌های شنوایی و غیره شنوایی را در بین کارگران ایجاد نموده است. همچنین پارامترهای آماری نشان می‌دهد که افزایش آستر شنوایی در بین کارگران باسابقه و میزان مدت مواجهه صوتی رابطه مستقیم دارد و آن‌هایی که در معرض طولانی‌مدت با سروصدا بودن کاهش شنوایی بیشتر در فرکانس‌های بالاتر نشان داده‌اند در فرکانس ۴٬۰۰۰، ۶٬۰۰۰ و ۸٬۰۰۰ هم‌بستگی به ترتیب ۰/۲۵۴ ، ۰/۲۴۳ و ۰/۰۰۱ و سطح معنی داری ۰/۰۱ ، ۰/۰۱۵ و ۰/۰۳۶ بود. همچنین با افزایش یافتن سن میزان کاهش نیز بیشتر شده بود که شاید عامل پیر گوشی دست بسزایی در این کاهش داشته باشد.