مقدمه

 

مدل خدمات رایانش ابری شامل ارائهی یک سرویس دهنده خدمات از استخر بزرگی از منابع محاسـباتی بـا کـارآیی بـالا و دستگاههای ذخیره سازی با ظرفیت بالا هستند، که در میان کاربران نهایی نسبت به نیازشان تقسیم مـیگردنـد. مـدلهای خدمات ابر بسیاری وجود دارد، اما به طور کلی کاربران نهایی خدماتی را تصویب میکنند که به دادههای میزبـان خـود بـه وسیلهی سرویس دسترسی داشته باشند و توان دستیابی به منابع محاسباتی تخصیص داده شده بـرای تقاضـا از اسـتخر را دارا باشند.

رایانش ابری به طور بالقوه یک مزیت مالی کلی را ارائه میدهد، که درآن کاربران نهایی یک استخر مدیریت شدهی مرکـزی و بزرگ را برای ذخیره سازی و منابع محاسباتی به جای داشتن و مدیریت کردن سیستمهای خود، به اشـتراک مـیگـذارد. اغلب با استفاده از مراکز دادههای موجود به عنـوان پایـه و اسـاس، ارائـه دهنـدگان خـدمات ابـر در زیرسـاختهای لازم و سیستمهای مدیریت سرمایه گذاری میکنند و در عوض حق الزحمهای مبتنی بر زمان و یا مبتنـی بـر اسـتفاده از کـاربران نهایی دریافت میکنند.از طریق استفاده از سرورها و واحدهای ذخیره سازی بزرگ به اشتراک گذاشته شـده، رایـانش ابـری میتواند در ارائه خدمات محاسبات و خدمات ذخیره سازی پیشنهادی مبتنی بر حفظ انرژی ارائه دهد.

 

محاسبات ابری سبز رایانش ابری شامل افزایش اندازه و ظرفیت مراکز داده و شبکهها میباشد، اما اگر به درستی مـدیریت شـده باشـد و مراکـز داده به سمت مدلهای فناوری موثر ابتکاری کشیده شوند، رایانش ابری به طور بالقوه میتواند منجر به صرفه جویی انـرژی زیادی گردد.

 

در فصل اول به شرح رایانش ابری، رایانش ابری سبز و نقش آن در دنیای فناوری اطلاعات پرداخته میشود. در فصـل دوم، رویکردها، استراتژیها و الگوریتمهای مورد نیاز برای بهینه سازی مصرف انرژی در رایانش ابری شرح داده خواهـد شـد. در فصل سوم چالشهای پیکربندی ماشینهای مجازی در محیط ابر بررسی میشود. در فصل چهـارم، مـدلهای سـرویس ابـر وصف خواهند شد. و در آخر در فصل پنجم، نتیجهگیری را مشاهده خواهیم کرد.