سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره دریکوند – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
آندیا نعمتی – گروه شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
ماریلین اولمستد – دانشکده شیمی، دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا، آمریکا

چکیده:

ترکیب C21 H15 Cu N3 O5 H2 O با استفاده از ۹،۲ – دی متیل – ۱،۱۰ -فنانترولین و چلیدامیک اسید در محلول آبی تهیه شد کمپلکس به دست آمده با روشهای اسپکتروسکوپپی IR و NMR مورد شناسایی قرار گرفته و سپس بلورهای آن با دیفرکتومتر چهار محوره آنالیز و تعیین ساختار شدند. این ترکیب در سیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی P21/c متبلورمیشود. هر اتم مرکزی در این کمپلکس بوسیله پنج اتم کوئوردینه شونده احاطه شده واتم های متصل به فلز، آرایش هرم مربعی واپیچیده را به وجود میآورند. در این ساختار بلوری اجزاء تشکیل دهنده بلور بوسیلهی نیروهای وان در والس، برهم کنش های جفت یون، پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف C-H···O و O-H···O و نیز انباشتگی π-π به بکدیگر متصل شده و یک سیستم ابر مولکولی را تشکیل میدهند