مقاله اسباب ورود حديث در کافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۷۸ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اسباب ورود حديث در کافي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبب
مقاله ورود
مقاله مورد
مقاله مورد صدور
مقاله مورد صدور- کافي
مقاله سبب ورود- کافي
مقاله تدوين حديث
مقاله حديث- واژه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندوحى جمال
جناب آقای / سرکار خانم: شهروزي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معني لغوي واژه هاي «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديث شناسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسي اين واژه ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار اثرگذار است. احاديث معصومين (ع) در شرايط زماني و مکاني متفاوت و با انگيزه ها و هدفهاي خاصي صادر شده که در تاريخ تدوين حديث، به دلايل مختلف، بسياري از موارد صدور حديث، حذف يا به فراموشي سپرده شده است. همچنان که اسباب نزول قرآن در فهم و تفسير قرآن مطلوب است، اسباب ورود و صدور حديث نيز در فهم و تبيين حديث مطلوب است. در فوايد شناخت مورد صدور احاديث، به ايجاد بصيرت در فهم حديث، تخصيص عام، تقييد مطلق، تبيين مجمل، بيان علت حکم، شناخت احاديث تقيه اي، رفع تعارض، تبيين نسخ، ترجيح بين احاديث، آشنايي با کساني که حديث خطاب به آنها صادر شده، رفع ابهام از کلمات و عبارات نامفهوم، آشنايي با شيوه معصومين (ع) در بيان مطالب و ايجاد تسهيل در حفظ احاديث اشاره شده است.
ميزان اعتبار مورد صدور احاديث به لحاظ: ناقل حديث، مورد صدورهاي خبري، مورد صدورهاي انفصالي و تعارض بين موارد صدور حديث بررسي شده است. کتاب کافي با توجه به مورد صدور احاديث، به دو دسته احاديث فاقد صدور خاص و احاديث داراي مورد صدور خاص تقسيم بندي و هريک از اين قسمتها بررسي شده است.
عوامل موثر در عدم نقل و نگارش مورد صدور احاديث، به دو دسته اصلي: عوامل مخصوص هر دوره و عوامل عمومي، تقسيم و به شرح آنها پرداخته شده است.
موضوعات مورد صدور احاديث شفاهي و مکتوب در کتاب کافي کليني در انواع: سوالها، مجادله ها، درخواستها، شکايتها و عرضه ها تقسيم بندي، بررسي و در هر مورد نيز شواهد حديثي بيان شده است.