سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
صدیقه خالقی رستمکلایی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
سیدمسعود حسینی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

نقش پذیری ملکولی روشی ا ست که توسط آن می توان ب ه خواص مولکولی ملکولهای سنتزی ک ه در طی فرآبندلیمریزاسیون ی ک مونومر بدس ت آمده اند، پی ب رد. فرآیند پلیمریزاسیون در این روش ، در حضور ی ک قالب مولکولی صورت میگیرد. مواد حاصل از این فرآیند دارای ساختار میکرو و ن انو ذرات ب وده، رفتار گزینش پذیری آنها بسیار مؤثر است . یکی از موارد مهم در کاربردهای این مجموعه از مواد، بهبود عمل شناسایی در محیط های آبی است. در این عمل، نانوکره های نقش پذیر به عنوان پرکننده یک حجم و یا پوشاننده یک سطح هستند و موجب افزایش قدرت شناسایی غشاء آکریلیکی می شوند . در این مقاله، افزایش ق درت و رفتار ش ناسایی و پیوندی ذرات آزاد و ذرات نگهداری ش ده (تقویت شده ) باهم مقایسه م یگردند. همچنین تأثیر ذرات نقش پذیر بر قدرت عوامل شناسایی، مورد بررسی قرارم یگیرد.