مقاله استانداردسازي روش NASBA با به كارگيري ژن ۱۸s rRNA در تشخيص انگل ليشمانيا ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: استانداردسازي روش NASBA با به كارگيري ژن ۱۸s rRNA در تشخيص انگل ليشمانيا ماژور
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا ماژور
مقاله روش NABSA
مقاله ژن ۱۸s rRNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيربازو شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دليمي اصل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فروزنده مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ليشمانيا ماژور انگل تك ياخته اي تاژك دار، با تنوع بيش از ۲۰ گونه و داراي گسترش جهاني است. اين انگل عامل بيماري ليشمانيازيس پوستي (CL) در انسان است. استفاده از روش هاي مولكولي براي تشخيص اين بيماري، حساس تر از روش هاي ميكروسكوپي است. استفاده از روش NASBA به دليل شناسايي انگل زنده، داراي ويژگي بالايي است. هدف از اين مطالعه، ارزيابي تكنيك مولكولي ايزوترمال (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) NASBA در تشخيص انگل زنده ليشمانيا در شرايط محيط كشت بود.
مواد و روش ها: پس از تكثير انگل در محيط اختصاصيRPMI ، تخليص RNA از مرحله پروماستيگوت به عمل آمد و از تكثير ژن ۱۸S rRNA براي ارزيابي روش NASBA در تشخيص انگل زنده استفاده شد. باند حاصل از تكثير اين ژن اختصاصي، روي ژل آگارز مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها:  RNAتخليص شده از انگل، داراي وزن ۱۲٫۵kD و سه باند rRNA هاي ۲۴sa و ۲۴sb و ۱۸s rRNA بود. ژن اختصاصي ۱۸s rRNA انگل ليشمانيا در ناحيه تقريبا ۲۰۰ جفت بازي براي شناسايي پروماستيگوت انگل ليشمانيا ماژور در روشNASBA ، قابل استفاده بود.
نتيجه گيري: كاربرد تكنيك تكثيري و ايزوترمال NASBA روشي ايده آل با اختصاصيت بالا در تشخيص RNA انگل زنده ليشمانيا ماژور است. اين روش براي ارزيابي دوره و اثربخشي داروهاي ضدليشمانيا و همچنين تشخيص اوليه درمان هاي ناموفق در بيماران مبتلا به ليشمانياي پوستي، جايگزين خوبي براي روش هاي غيرحساس ميكروسكوپي و كشت است.