مقاله استانداردسازي سياهه ابراز خشم صفت – حالت ۲ اسپيلبرگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: استانداردسازي سياهه ابراز خشم صفت – حالت ۲ اسپيلبرگر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياهه ابراز خشم
مقاله خشم صفت
مقاله خشم حالت
مقاله اسپيلبرگر
مقاله ويژگي‏هاي روان‏سنجي
مقاله هنجاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلي لواساني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زردخانه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: باتوجه به دارا بودن قابليت بالاي پژوهشي و درماني سياهه ابراز خشم صفت – حالت ۲ اسپيلبرگر، پژوهش حاضر با هدف بررسي ويژگي هاي روان‏سنجي و هنجاريابي آن در جمعيت دانشجويان ايراني انجام يافت.
روش بررسي: روش تحقيق توصيفي – پيمايشي از نوع ابزار سازي است. گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۴۰ نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تهران بودند که به شيوه خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و از آنها خواسته شد به دو ابزار پاسخ دهند. يكي از اين دو ابزار سياهه ابراز خشم صفت – حالت ۲ اسپيلبرگر و ديگري يكي از ابزارهاي مقياس خشم چند بعدي، مقياس خصومت مهار شده افراطي، پرسشنامه شادكامي آكسفورد، سياهه هوش هيجاني و سياهه شخصيتي نئو مورد روانسنجي و پرسش قرار گرفنتد. دهده هاي حاصل با استفاده از محاسبه ضريب همبستگي پيرسون و آلفاي کرونباخ و روش آماري تتي مستقل مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: دختران و پسران در اكثر خرده مقياسهاي خشم صفت – حالت تفاوتي ندارند. ضرايب همبستگي بين اغلب خرده مقياسهاي خشم صفت – حالت و همچنين ضرايب همبستگي بين خرده مقياسهاي خشم صفت – حالت با مقياسهاي موازي معنادار است (P<0.05). همجنين ميانگين كليه خرده مقياسهاي خشم صفت – حالت در دو گروه داراي هوش هيجاني بالا و پايين تفاوت معنادار داشت (P<0.05). تحليل عاملي نمايانگر وجود عوامل چندگانه همسان با فرم اصلي در هر يك از بخش هاي سياهه خشم صفت – حالت است.
نتيجه گيري: سياهه ابراز خشم صفت – حالت ۲ اسپيلبرگر از روايي و اعتبار مناسبي جهت سنجش خشم در جوانان ايراني برخوردار است. لذا از اين سياهه مي توان به عنوان ابزاري جهت سنجش خشم صفت و حالت در پژوهش ها و مجموعه هاي باليني استفاده نمود.