سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود کمالی اردکانی –
میرهادی سیدی –

چکیده:

از جمله ویژگیهای تولید صنعتی در جهان کنونی توجه روزافزون به استانداردهای بین المللی به من ظور ارتقای هرچه بیشتر کیفیت محصول می باشد . امروزه تأمین کیفیت در قالب استانداردهای بین المللی مفهوم جهانی پیدا کرده است لذا توجه به نقش مهمی که سازمانهای بین المللی نظیر سازمان جهانی تجارت در وضع مقررات مربوط به و اعمال استانداردهای محصول و همچنین سازمان بین المللی استاندارد در تهیه،تصویب و اجرای استانداردها و تأمین کیفیت کالا و خدمات پیدا کرده اند و زمینه های فضای رقابتی در صحنه اقتصاد جهانی را فراهم آورده اند اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. سازمان جهانی تجارت با ۱۴۸ عضو و بعنوان سازمان بین المللی که بیش از ۹۵ % تجارت جهان را در بر دارد، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استانداردهای محصول را در قالب دوموافقتنامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت ١ و موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی ٢ را تعیین کرده است .این سازمان بر اصول بنیادینی نظیر اصل عدم تبعیض و شفافیت بنا نهاده شده تا با جاری ساختن این اصول در کلیه قوانین و مقررات حاکم بر تجارت، فضای رقابتی مناسبی را در عرصه تجارت بین المللی ایجاد نماید و موجب رفاه بیشتر از طریق افزایش تجارت گردد. این مقاله سعی دارد با بررسی و شناخت توافق های انجام شده در سازمان جهانی تجارت در خصوص استانداردها،توجه سیاستگذاران و صاحبان صنایع کشور را به الزامات نظام چند جانبه تجاری در این خصوص جلب نماید و نقش استانداردها در افزایش رقابت پذیری را مورد بررسی قرار داده و شرایط الحاق ایران به این سازمان را در این زمینه مورد بررسی قرار دهد