سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر سید رضا سیدجوادین – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مهران رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و کارشناس وابسته شرکت نوسازی صنایع

چکیده:

به منظور کنترل و نظارت بر نحوه تدوین و اجرای فعالیتهای هر واحد تجاری می بایست روش های منظم ومدونی در
دسترس باشد تا بتوان به روشنی ،نیازها و خواسته های مورد نظر را بیان و انتظارات را تعریف نمود. بدین منظور پس از بررسی
الزامات هر شاخه از فعالیتهای بنگاههای اقتصادی استانداردهای گوناگونی در زمین ههای مختلف پدید آمده است. در این مقاله پس
به بررسی مقایسه SA از بیان مفهوم "مسولیت پذیری اجتماعی بنگاه " و نیز اهداف اجرای استاندارد، با تاکید بر استاندارد ۸۰۰۰
ای استانداردهای مسولیت اجتماعی پرداخته و با تشریح الزامات آن به چگونگی مراحل اجرایی پروژه استقرار استاندارد مسولیت
اجتماعی در یک بنگاه می پردازیم.در پایان، نتیجه بررسی مقایسه ای مدلها ارایه شده است.