سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا پیله وری – گروه پژوهشی فیزیولوژیکی هوافضایی ، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقی
احسان علوی – گروه پژوهشی فیزیولوژیکی هوافضایی ، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقی
محسن بهرامی – گروه پژوهشی علمی هوافضایی ، رئیس پژوهشگاه هوافضا ، وزارت علوم تحقیقا

چکیده:

زمینه و اهداف:
خدمات پزشکی اورژانس هوایی سبب ارائه مراقبت های پیشفته پزشکی به بیماران و مصدومان بد حال در اسرع وقتو درمان سریع تر و در نتیجه کاهش مدت زمان بستری بیماران در بیمارستان می شود. با توجه به این نکتهکه هلی کوپتر اورژانس ابزاری گران قیمت است و استفاده از آن خطراتی دارد ، جهت استفاده بهینه از این سیستم می بایست تجهیزات و استانداردهایی رعایت شود ، تا بتوان از آن به بهترین نحو استفاده نمود.
روشها :
این یک مطالعه مروری ب اساس بررسی متون است که در آن از مقالات و متون به زبان انگلیسی ، فرانسه و فارسی استفاده شده است.
نتایج :
فعال سازی خدمات هلی کوپتر هوایی می تواند مستقیما ( تلفنب ) یا غیر مستقین ( از هر مرکز کنترل آمبولانس) صورت می پذیرد. استاندارد سازی هلی کوپتر های اورژانس در محور به شرح زیر صورت می گیرد: نوع هلی کوپتر ، استاندارد چیدمان تجهیزات و پرسنل در داخل هلی کوپتر ، نوع آسیب های اورژانسی که هلی کوپتر اعزام می شود.نوع ماموریت های انتقال بیماران شامل اولیه، ثانویه و ثالثیه ، زمان های انتقال به بیمارستان و زمان نجات ، شامل زمان ابلاغ ، زمان پاسخ ، زمان سر صحنه ، زمان انتقال به بیمارستان و زمان نجات الگوریتم استاندارد انتخاب بیمار نیازمند به اورژانس های هوایی ، استاندارد ارتفاع پرواز برای بیماران مختلف ، استانداردهای هلی پد بیمارستانی به هماره استاندارد محوطه بیمارستان ، مسیر تقرب و امکانات باند فرود، استاندارد تجهیزات داخل هلی کوپتر شامل تجهیزات مخابراتی تله مدیسین ، تجهیزات حمایت از حیات پایه و پیشرفته ، استاندارد داروهای داخل آمبولانس بر اساس نوع ماموریت انتال بیمار ، اسانداردهای اعضای گروه پزشکی آمبولانس و آموزش هایی که باید به شکل اولیه و آموزش مداوم حین خدمت دریافت کنند ، معیارهای استاندارد ارزیابی شدت تروما و در نهایت نحوه محاسبه سالانه فواید – هزیه آمبولانس هوایی می باشد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به اینکه حوادث و تروما در ایران در شایعترین علت درخواست هلی کوپتر امداد است، کاهش Golden time و یا زمان طلایی متعاقب تروما در کاهش مرگ ومیر ناشی از تروما دخیل است. استفاده از استانداردهای لامز درهلی کوپتر امداد ، باکاهش مدت زمان انتقال ، منجر به کاهش مرگ و میر می شود . همچنین با توجه به هزینه بالای استفاده ازهلی کوپتر امداد ، استفاده از الگوریتمی مناسب جهت انتخاب بیماران ، استفاده از تله مدیسین و تکمیل تجهیزات و داروهای استاندارد در درون آن می تواند در افزایش کارایی این نوع آمبولانس کمک کننده باشد. ثبت شدن تروما در پرونده بیمار می تواند در ادامه درمان و ملاحظات قانونی کننده باشند.