سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا قلعی – مدیر امور کیفیت شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب

چکیده:

لزوم تضمین کیفیت محصولات و تجهیزات حساس و تحت فشار ایجاب می نماید که کلیه عوامل و پارامترهای موثر در کیفیت بازرسی های فنی و آزمون های غیر مخرب اینگونه تجهیزات مورد توجه خاص قرار گرفته تا ضمن اطمینان از کیفیت کارکرد و سرویس دهی مناسب آنها در طول دوران کاری ، احتمال وقوع حوادث به حداقل ممکن کاهش یابد. نگارنده این مقاله برآن است تا با توجه به تجارب خود در زمینه های نظارت ، آموزش و بازرسی در زمینه آزمون های غیر مخرب فرآیندهای ساخت و نصب تجهیزات تحت فشار ، نتایج حاصل از این تجارب را درخصوص اطمینان از کیفیت در بازرسی و آزمون های غیر مخرب تقدیم نماید. مهمترین عوامل موثر در کیفیت اینگونه بازرسی ها عبارتند از :
– بکارگیری استانداردهای معتبر و الزامات قراردادی
– تهیه و اجراء کامل طرح کیفیت
– تهیه وبکارگیری روش های اجرائی ، دستورالعمل ها،گزارشات بازرسی فنی وآزمون های غیر مخرب
– شناسایی ، انتخاب و ارزیابی شرکتهای بازرسی و اطمینان از صلاحیت های تخصصی ، تجربی و اخلاقی این شرکتها
– کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری و تاریخ اعتبار مواد مصرفی
– بررسی و کنترل کتابچه نهایی محصول به منظور اطمینان از صحت کمی و کیفی آزمون های پیش بینی شده در طرح کیفیت
با توجه به شرح تاثیرات عوامل فوق در کیفیت بازرسی های فنی و آزمون های غیر مخرب در این مقاله، بنظر می رسد با تقویت استانداردهای داخلی و الزام آور نمودن هر چه بیشتر رعایت قوانین و مقررات مربوطه، با تشکیل یک سازمان و یا مؤسسه مستقل با اختیارات کافی و دارای پشتوانه قانونی لازم، میتوان عملکرد شرکتهای بازرسی فنی و آزمو ن های غیر مخرب در صنایع مختلف سازنده یا نصاب محصولات و تجهیزات تحت فشار را تحت کنترل و نظارت قانونی در آورد.