سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا بیاتی – کارشناس پروژه های تحقیقاتی، مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه
مهدی اسدی قراباغی – کارشناس پروژه های تحقیقاتی، مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه،

چکیده:

بهبود عملکرد یکی از مباحث عمده مدیریت می باشد که به طور چشمگیری به آن پرداخته شده است . در محیط های پروژه ای به مواردی همچون بهبود عملکرد سازمان، حرفه و پروژه اهمیت خاصی داده شده است اما شاید مهمترین آنها که کمتر مدنظر بوده است، بهبود عملکرد کارکنان پروژه باشد . برای اینکه یک مدیر در یک حوزه ی خاص مدیریتی عملکرد موفق ی داشته باشد و شایسته قلمداد شود ، می بایست شایستگی های موردنیاز آن حوزه را کسب نماید . تدوین استاندارد شایستگی مدیریت پروژه یکی از نیازهای امروز ی سازمان ها محسوب م ی شود لذا برا ی این منظور می بایست شایستگی ها بر اساس یکسر ی معیار تعیین و استاندارد آن تدوین گردد . این مقاله در ابتدا به مبحث نوین شایستگی پرداخته و سپس علل ایجاد استانداردها ی شایستگی مبتنی بر عملکرد مدیریت پروژه را تشریح و در انتها مزایا، ضرورت و نحوه تدوین اس تاندارد شایستگ ی مدیر یت پروژه برای محیط های پروژه ای را تشریح می نماید.