سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید نحوی – موسسه تحقیقات برنج کشور
ابوبکر جوهرعلی – موسسه تحقیقات برنج کشور
حسن شکری واحد – موسسه تحقیقات برنج کشور
مهرزاد اله قلی پور – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور استاندارد کردن دیاگرام رنگ برگ با استفاده از کلروفیل متر آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار به مدت ٢ سال در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اجرا گردید پلات اصلی شامل ارقام مختلف برنج در ٣ سطح و پلات فرعی شامل استفاده از ابزار مختلف و شاهد بدون اعمال کود در ٦ سطح بودند . ابعاد کرت ۴×۳ متر و پس از ۲-۳ برگه شدن به صورت تک نشاء نشا کاری گردید . نتایج تجزیه واریانس ساده نشان می دهد که ارقام، ابزار و اثر متقابل ارقام در ابزار در سطح احتمال ١ درصد معنی دارشدند بدین معنی که اعمال تیمارها بر روی صفت عملکرد دانه تاثیر داشته است مقایسه میانگین داد ه ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در ٢ سال نشان میدهد که عملکرد ارقام هیبرید و خزر با و spad38 نزد یک یکدیگر بوده و در یک کلاس آماری قرار گرفتند ولی برای رقم هاشمی lcc3 و spad35 در مقایسه با روش عرف تفاوت آماری نداشته است . فاکتور ار قام برای صفت عمل کرد دانه مجموع نیتروژن جذب شده، راندمان بازیافت و راندمان زراعی معنی دار بوده است. همچنین فا کتور مدیریت نیترو ژن و اثر متقابل آن با ارقام نیز معنی دار شدند بجز راندمان زراعی که برای مدیریت نیترو ژن معنی دار نشد تجزیه مر کب داد ه ها نیز نشان می دهد که اثر ارقام و ابزار و اثر متقابل ارقام در ابزار نیز در سطح احتمال ١ درصد معنی دار بوده است در حالی که اثر سال و اثرات متقابل با سال معنی دار نشدند . مقایسه میانگین داده های مرکب نیز شبیه اثرات ساده سالانه نشان می دهد که با استفاده از دیاگرام رنگ برگ می توان زمان نیا ز کود نیترو ژنه در برنج ارقام یاد شده تعیین نمود.