سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عالیه طهماسبی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه
سیدعلی سیدباقری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی تحقیقات هیدرومتالورژی، امور تحقیق و توسع
احمدرضا شاهوردی – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی
منوچهر اولیازاده – دانشیار گروه معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش استحصال بیولوژیکی ( بیولیچنگ ) مس از سرباره کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه بررسی شده است . میزان تولید سرباره از کوره های مذکور، روزانه ۷۰۰ تا ۹۰۰ تن با عیار ۰/۵-۱ درصد مس مـی باشـد کـه به عنوان ماده دورریز در قسمتی از مجتمع جمع می گردد . بیش از ۹۰ درصد مس سرباره در کـانی هـای سـولفیدی کالکوسیت و کالکوپیریت وجود دارد که می توانـد بـرای فراینـد بیولیچینـگ مـاده مناسـبی باشـد . آزمـایش هـای بیولیچینگ سرباره در مقیاس کوچک در ظروف لرزان ( شیک فلاسک ) و در مقیاس بزرگتـر در سـتون بـه انجـام رسید . بازیابی مس در شرایط بهینه، در محیط حاوی باکتر یهای مزوفیل و محـیط شـ اهد فاقـد بـاکتری در حالـت شیک فلاسک به ترتیب ۷۴ درصد و ۳۲ درصد بدست آمد و در مقیاس ستونی که از دو اندازه ذره سرباره استفاده شد، در مدت زمان ۸۰ روز، در محیط های باکتریایی و فاقد باکتری به ترتیب ۴۰ درصـد و ۱۴ درصـد بـرای سـرباره خرد شده و ۷۳ درصد و ۲۳ درصد برای سرباره پودر شده حاصل شد . با توجه به نتایج حاصل، مـی تـوان گفـت کـه مس موجود در سرباره کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه را می توان از طریق فرایند بیولیچینـگ استحـصال نمود .