سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم حمامی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیرعلی یوزباشی – استادیار شیمی، پژوهشکده نیمه هادی ها ، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد رنجبر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد پازوکی – دانشیار پژوهشکده انرژی – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

از عمده کاتالیست هایی که در پروسه هیدروژناسیون روغن های خوراکی مورد مصرف قرار می گیرد، کاتالیست نیکل است که معمولاً بر سطح موادی چون سیلیکا یا آلومینا قرار دارد . این کاتالیست ها پس از غیر فعال شدن جزء مواد ضایعاتی قرار می گیرند و با توجه به مقدار قابل توجه نیکل در آنها، منابع ثانویه مهمی از نیکل بحساب می آیند و لذا تلاش های زیادی انجام شده تا نیکل موجود در آنها بطوری اقتصادی مورد استحصال قرار گیرد . از عمده روش های استحصال نیکل از این ضایعات، روش های هیدرومتالورژی می باشد که در آن ابتدا فرآیند لیچینگ توسط حلال مناسب انجام می شود . در این تحقیق استحصال ترکیبات نیکل از ضایعات کاتالیستی )NiO/SiO2( مستعمل در هیدروژناسیون روغن های نباتی مورد مطالعه قرار گرفته است . در عملیاتاستخراج، نیکل موجود در این کاتالیست با استفاده از اسید سولفوریک، نیتریک و کلریدریک به عنوان حلال بازیابی شده است . پارامترهای موثر بر بازیابی نیکل مانند غلظت اسید، زمان واکنش و دمامورد مطالعه قرار گرفته اند . نتایج نشان داد که تحت شرایط مورد استفاده ، هر سه اسید قابلیت انحلال نیکل را تا حدود %۹۰ در دمای حدود ۹۰ درجه را دارا می باشند . هر چند استخراج نیکل با اسید نیتریک نسبتاً از بازدهی بیشتری برخوردار بود