سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
ابوالفضل عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
حمیدرضا ریاحی بختیاری – استادیار، دانشکده جغرافیا گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی تهران
هانی رضائیان – استادیار، دانشکده جغرافیا گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی تهران
علی اصغر تراهی – استادیار، دانشکده جغرافیا گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
با گسترش علوم فتوگرامتری و سنجش از دور و در دسترس قرار گرفتن تصاویر هوائی و ماهوارهای با قدرتتفکیک های مختلف، طیف وسیعی از داده های مکانی در دسترس قرار گرفته است. یکی از مهمترین کاربرد هایتصاویر ماهواره ای استخراج خودکار عوارض و پدیده ها می باشد . در این مقاله با استفاده از طبقه بندی نطارتشده، روشهای قطعه بندی SVM و عملگرهای مورفولوژیکی به استخراج خودکار راه از تصاویر UltraCamپرداخته شده است. در این روش بعد از طبقه بندی و قطعه بندی تصویر، عملگر مورفولوژیکی برای کاهش نویز، پرکردن گپها و افزایش دقت برروی تصویر اعمال شدند. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی با توجه به دقت کلیطبقه بندی از موفقیت بالایی در استخراج راه برخوردار می باشد.