سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
مونا خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندر

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک و تعیین اهداف مناسب به عنوان یک موضوع با اهمیت برای کلیه سازمانهای صنعتی و خدماتی مطرح است انجام فعالیتها در سازمانی که اهداف آن طبق نیاز ذینفعان تعیین شده است کاراتر خواهد بود و مقاصد کلیه ذینفعان آن سازمان با موفقیت بیشتری حاصل می شود. گسترش کارکرد کیفیت یاQuality Function Deployment )QFD) به عنوان ابزار مناسبی جهت لحاظ نمودن خواسته های ذینفعان و تبدیل آنها به اهداف سازمان می باشد منطق فازی قادر است زبان و عقاید مبهم ذینفعان در خانه کیفیت QFD را به صورت اعداد فازی در آورده و به شکل گویاتری سازمان ها را از ندای مشتری بهره مند سازد. دراین مقاله به دو فضای ذینفعان و اهداف در ساختار روش برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی در سطح اول توجه شده است و با استفاده از ابزار QFD فازی، نیازهای ذینفعان مورد بررسی قرار گرفته و اهداف طبق نیاز ذینفعان استخراج می شوند. همچنین جهت استخراج ارجح ترین اهداف با توجه به نظر تصمیم گیرندگان سازمان هزینه و زمان لازم جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده و فاکتور مطلوبیت کل محاسبه می شود. در انتهاب روش پیشنهاد شده در یک شرکت تولید کننده آب معدنی بکارگرفته خواهد شد.