مقاله استخراج ترکيبات فنوليک پوست سيب زميني راموس با دو روش اولتراسوند و پرکولاسيون و ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره آن در روغن سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: استخراج ترکيبات فنوليک پوست سيب زميني راموس با دو روش اولتراسوند و پرکولاسيون و ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره آن در روغن سويا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست سيب زميني
مقاله ترکيبات فنوليک
مقاله فعاليت آنتي اکسيداني
مقاله روغن سويا
مقاله اولتراسوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققي ثمرين آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: پورآذرنگ هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دزاشيبي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: همت يار نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر عصاره پوست سيب زميني گونه را موس به عنوان يک منبع طبيعي آنتي اکسيداني در روغن سويا با دو روش آزمون آون (۶۳ C) و رنسيمت (۹۰ C، ۱۲۰،۱۵۰ ) مورد بررسي قرار گرفت و ترکيبات فنوليک پوست سيب زميني با دو روش مختلف استخراج با حلال يعني روش پرکولاسيون (با حلال متانول) و روش اولتراسوند (با ۵حلال متانول، اتانول، هگزان ، استن و آب) استخراج شدند. بيشترين راندمان عصاره گيري مربوط به حلال هاي آب (۱۱٫۲%) و متانول (۷٫۹%) با روش اولتراسوند بود و نتايج راندمان عصاره گيري با حلال هاي مختلف به صورت آب < متانول < اتانول < استن < هگزان بودند. ميزان کل ترکيبات فنوليک عصاره ها به روش فولين سيوکالتو و بر اساس اسيد گاليک تعيين شد و نتايج نشان داد که بيشترين مقدار ترکيبات فنوليک مربوط به حلال متانول (۵۸۹٫۲ ميکروگرم به ازا گرم وزن خشک گياه) و به ترتيب به صورت متانول < آب < اتانول < استن < هگزان با روش اولتراسوند بود. روش اولتراسوند ميزان کل ترکيبات فنوليک استخراج شده را نسبت به روش پرکولاسيون بهبود بخشيد و مدت زمان عصاره گيري را کاهش داد.
عدد پراکسيد و عدد تيوباربيتوريک نمونه ها به ترتيب براي ارزيابي محصولات اوليه و ثانويه اکسيداسيون، اندازه گيري شدند. پس از ۱۶ روز نگهداري در ۶۳ C روغن هاي سوياي حاوي ۲۰۰، ۸۰۰، ۱۶۰۰ و  2400 ppmاز عصاره متانولي پوست سيب زميني را موس اعداد پراکسيد کمتري را (به ترتيب ۴۲٫۶۷ meq/kg، ۳۷٫۳۵، ۲۴٫۶۵، ۰۹٫۱۹،PV ) نسبت به نمونه روغن شاهد (۶۴٫۰۸ meq/kg، PV) نشان دادند که دلالت بر فعاليت آنتي اکسيداني دارد. روغن هاي حاوي ۲۰۰ ppm از آنتي اکسيدان هاي سنتزيTBHQ, BHT, BHA به ترتيب داراي اعداد پراکسيد۳۳٫۲۰ meq/kg ، ۲۸٫۸۸ و ۹٫۹۶ بودند.
همچنين نتايج حاصل از بررسي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره ها با روش رنسيمت نشان داد که طول دوره القا در دماي ۱۲۰ C در نمونه هاي حاوي ۲۰۰، ۸۰۰، ۱۶۰۰ و ۲۴۰۰ ppm از عصاره پوست سيب زميني راموس به ترتيب ۳٫۵۱، ۳٫۵۹، ۳٫۹۸ و ۴٫۲۸ ساعت نسبت به نمونه شاهد (۳٫۲۰ ساعت) مي باشد و در غلظت هاي ۱۶۰۰ و ۲۴۰۰ ppm داراي فعاليت آنتي اکسيداني مشابه با آنتي اکسيدان هاي سنتزي  BHAو BHT است.