سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدشبیر فخرایی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدحسن میریان حسین آبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله راهکاری عملی برای استخراج جنبه از مدل طراحی نرمافزار با توجه به ر یشه ها ی جنبه در سطح طراحی و نیازمندیها، در قالب یک فرآیند ارایه شده است. در این فرآیند ابتدا از کامل بودن مدل طراحی اطمینان حاصل میشود که برای این منظور دغدغههای غیرکارکردی وارد مدل موارد کاربرد شده، سپس مدل طراحی نرمافزار از دو دیدگاه ساختاری و رفتاری بررسی میگردد.
با بررسی دغدغههای متلاقی ۱، اطلاعات لازم از مدل موارد کاربرد استخراج میشود. در ادامه تلاقی در دو سطح موارد کاربرد و کلاس در نظر گرفته شده و کلاسهایی که دچار آمیختگی ۲ شدهاند مشخص میشوند. در مراحل بعد ی نمودارها ی ترتیب ی مورد تحلیل قرار گرفته و الگوهایی جهت کشف جنبه و نوع آن، ارایه شده است. در نهایت جهت امکان مقایسه بهتر، خصوصیات بررس ی شده بهصورت کمی بیان شده و فرمولی بر مبنایWMC پیشنهاد گردیده است.