سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا زمانی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
بن ویلیامز – Institute for Adaptive and Neural Computation, School of Informatics, University of Edinburgh, UK
حمید سلطانیانزاده – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دا
فریبا بهرامی – گر

چکیده:

درسالهای اخیر، نظریه ماهیت ساخت یافته کنترل حرکت، مبنی بر وجود کنترل کنند ه ای مرکزی و در اختیاربودن یکسری حرکات پایه در موجودات زنده، اهمیت بیشتری یافته است. به همین دلیل دراین مقاله با در نظرگرفتن دستخط افراد، یکی از انواع دقیق، پیچیده و در عین حال مرسوم حرکت به استخراج این حرکات پایه و زمان فراخوانی آنها، از نوشته ی افراد پرداخته ایم. در راهکار
پیشنهادی مقاله با استفاده از مدل مارکوف پنهان چندگانه و الگوریتم بیشینه سازی امید، بدون هیچگونه پیش فرضی درخصوص حروف مورد بررسی و یا طول حرکات پایه مطلوب، این امر به انجام رسیده است. با مشخص شدن حرکات پایه، زمان فراخوانی هریک می تواند به عنوان روشی کارا در کدکردن هر کرکتر به کاررود و همچنین با ثابت بودن شکل این حرکات پایه، زمان فراخوانی هر یک توجیه کننده تغییرات احتمالی حین نوشتن یک حرف است.