سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی شمسی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپ
رضا آقائی زاده ظروفی – قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه
کارولوکس – قطب کنترل و پردازش هوشمند، گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه
محمد صادقی حسن آبادی – دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی، بیمارستان ول

چکیده:

در این مقاله، آلگوریتمی براساس مدل ترکیبی گوسی جهت استخراج پوست رنگی صورت همراه با تصحیح سایه های تصویر از روی تصاویر رنگی متعامد قدامی و جانبی ارائه میشود.این آلگوریتم قادر است در شرایط نورپردازی متغیر، مرز دقیق پوست رنگی صورت را در نماهای متعامد مشخص کند. با مکا ن یابی خودکار ویژگی های مطرح در صورت از روی تصاویر متعامد، آلگوریتمی جهت تعیین تعدادی از نقاط کلیدی صورت ارائه می گردد. این نقاط در اندازه گیر یهای پزشکی صورت قابلاستفاده اند. با استفاده از مولفه های کرومینانس فضای YCbCrوارائه آلگوریتمی، محدوده تقریبی ویژگی های صورت از قبیل چشم ها، لب و بینی از تصویر قدامی بدست می آید. سپس تلفیق اطلاعات بدست آمده با اطلاعات لبه در آن نواحی، نقاط کلیدی آن ویژگ یها محاسبه م یشود. همچنین استخراج دقیق تر پوست رنگی صورت در نمای جانبی همراه با اطلاعات لبه خارجی صورت، ما را قادر م یسازد مرز بیرونی صورت را درنمای جانبی بطور دقیق داشته باشیم. سپس نوک بینی را به عنوان یکی از نقاط کلیدی براساس مرز بیرونی صورت در نمای جانبی محاسبه کرده و با تقسیم بندی مرز بیرونی صورت بر آنها و مشت قگیری، تعداد n به چند قطعه، انطباق منحنی درجه دیگری از نقاط کلیدی صورت در نمای جانبی بدست م یآید.