سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد شمیم –
بهروز مینایی –
ناصر مزینی –

چکیده:

مسابقات TAC SCM عرصه ای برای شبی هسازی و آزمایش راهبردهای ارائه شده در مدیریت زنجیره توزیع کالا در محیطی مجازی به منظور پدیدار شدن نقاط قدرت و ضعف آنهاست ۴٫ در تحلیل فایل های ثبت وقایع، به کارگیری الگوریتم فازی نتیجه ای قابل فهم ایجاد می کند. پس از استخراج داده های خام فایل و پردازش اولیه آنها، این داده ها تبدیل به اطلاعات مجزای فازی برای هر عامل در طی روندهای خاص م یشوند. علل عدم موفقیت هر عامل در برابر عام لهای دیگر در مواردی همچون گرفتن سفار شها، جذب مواد
اولیه، عدم توانایی در ارائه محصولات تولید، و کسب بالاترین قیمت ممکن و دیگر موارد مؤثر در مسابقه، در نتایج به طور روشنی بیان می شوند. تحلیل انجام شده منجر به بازسازی راهبرد عامل به راهبردی تواناتر م یشود. دانش فازی ایجاد شده راهکارهای بهبودبخشی عامل را به طور صریح بیان م یکند. در این روند پس از ارائه یک ایده تازه در این حوزه اقتصادی (توزیع کالا) و پیاده سازی آن در عامل، یک تحلیل جامع از ایده به طور دقیق و خودکار به دست می آید.